7.1.8.Gençlerin Sürdürülebilir Modaya Farkındalıklarının Giysi Satın Alma Davranışına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

7.1.8.Gençlerin Sürdürülebilir Modaya Farkındalıklarının Giysi Satın Alma Davranışına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

DOI
PDF

Yazar: Emine KOCA, Özlem YAVUZ

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 106-124

Özet: Gençlerin sürdürülebilir modaya ilişkin görüş ve farkındalıklarının giysi satın alama davranışlarına etkilerinin belirlenmesinin amaçlandığı tarama modeline dayalı araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen, gönüllü 505 üniversite öğrencisi örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç bölümden oluşan ölçme aracıyla toplanmıştır. İlk bölümü demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşan ölçme aracının ikinci ve üçüncü bölümünde gençlerin sürdürülebilir modaya yönelik görüş ve farkındalıklarını tespit etme ve satın alma davranışlarında bu görüşlerin etkisi olup olmadığına yönelik beşli likert ölçeklerden oluşmaktadır.

Araştırma verileri SPSS 24 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle verilerin geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi ve ölçeğin geliştirilmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin değişkenlere göre karşılaştırılmasında parametrik istatistiksel tekniklerden bağımsız örneklem t testi ile ANOVA testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gençlerin giysi satın alma davranışları, giysi satın alma kararlılığı, giyim sektöründe sürdürülebilirlik algısı, giysi satın almada sürdülebilirlik davranışları arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca kadınların giysi satın alma ihtiyacı, giyim sektöründe sürdürülebilirlik algısı, giysi satın almada sürdülebilirlik davranışlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Giysi, moda, sürdürülebilirlik, farkındalık, satın alma davranışı.

Yorumlar kapalı.